ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN UITGEGEVEN DOOR DE IN NEDERLAND EN BELGIË GEVESTIGDE ONDERNEMINGEN VAN WASHTEC EN AANGEDUID ALS WASHTEC-VOORWAARDEN.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons af te sluiten overeenkomsten c.q. te verrichten diensten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van voorwaarden door kopers of anderen op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, facturen, etc., gesteld en/of gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt koper deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn per transactie slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Onder ‘koper’ in deze voorwaarden dient mede te worden verstaan ‘opdrachtgever’.

 1. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen, gedaan in prijscouranten danwel anderszins, zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van de door ons aan koper verstrekte monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen, gewichten, modellen, kleuren en/of andere gegevens, tenzij deze wezenlijke gevolgen hebben voor het juiste functioneren van de geleverde zaken. De door ons opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en afhankelijk van prijswijzigingen van onze leveranciers, valuta- en koersschommelingen en/of andere factoren, welke prijsbepalend zijn. Wij zijn gerechtigd prijsstijgingen, ook die welke na de orderbevestiging maar vóór levering van de zaken plaatsvinden, aan koper door te berekenen.

 1. Bevestigingen, wijzigingen en annuleringen

Opdrachten binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat wij geheel of gedeeltelijk voldoen aan een verzoek tot levering van koper, danwel doordat wij aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zenden. Wijziging of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met onze schriftelijke instemming. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigingen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan ons te vergoeden.

 1. Levertijd

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Indien de overeengekomen leveringstermijn is overschreden, is koper bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Eerst na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. Een dergelijke overschrijding geeft koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of de betaling der zaken te weigeren, noch verplicht dit ons tot enigerlei vergoeding aan koper.

 1. Installatie en in bedrijfstelling

De overeengekomen prijzen zijn exclusief de kosten van installatie en in bedrijfstelling. Indien wij ons hebben verplicht tot installatie c.q. in bedrijfstelling van de door ons geleverde zaken geschiedt zulks volgens onze aanwijzingen. Alle met de installatie c.q. in bedrijfstelling verbandhoudende leveringen en/of werkzaamheden en/of omstandigheden terzake waarvan op ons geen verplichting rust uit hoofde van de overeenkomst, dienen door koper en/of derden te geschieden c.q. geschapen te worden voor rekening en risico van koper. Koper dient de nodige ondersteuning te geven door het ter beschikking stellen van personeel en/of hulpmaterialen. Indien wij ten gevolge van omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, niet in staat zijn om voor gehele danwel tijdige installatie in bedrijfstelling zorg te dragen, zijn wij voor de daaruit voortvloeiende gevolgen niet aansprakelijk. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van koper.

 1. Vervoer en risico

Alle verkochte zaken reizen voor risico van koper, met uitzondering van die welke franco zijn verkocht of geheel of gedeeltelijk onverpakt zijn. Wij bepalen, ook bij niet franco zendingen, de wijze van vervoer. Indien door koper speciale voorschriften voor verzending zijn gegeven, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper. Voor verzending van bestelde zaken die een waarde van € 100,– excl. BTW niet te boven gaan, wordt door ons administratiekosten in rekening gebracht. Indien door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet kan worden geleverd, hebben wij het recht de zaken die voor aflevering gereed zijn voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan en voor die zaken betaling te verlangen alsof was afgeleverd.

 1. Reclame

Reclames betreffende leveranties, hebben geen invloed op andere overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen partijen en moeten door koper schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gedaan en binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken in ons bezit danwel, indien koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Bewerking c.q. het gebruik van het geleverde door koper alsmede het in de macht van derden brengen van het geleverde, doet het recht op reclame vervallen. Indien een reclame gegrond is, hebben wij het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak koper volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, danwel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

Wij verstrekken een garantie op de door ons geleverde nieuwe zaken gedurende de tijd van 6 maanden na levering. Alle zaken danwel onderdelen daarvan waaraan gedurende deze periode als gevolg van een ondeugdelijke constructie danwel ondeugdelijk materiaal gebreken mochten ontstaan, zullen door ons kosteloos worden hersteld danwel vervangen (zulks naar onze keuze), mits dergelijke gebreken terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 7 genoemde termijnen schriftelijk te onzer kennis worden gebracht. Alle kosten in verband met eventueel noodzakelijk herstel c.q. noodzakelijke vervanging van gebrekkige zaken c.q. onderdelen daarvan, worden tegen de gebruikelijke door ons gehanteerde prijzen in rekening gebracht. Indien koper gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, danwel niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan vervalt onmiddellijk onze garantieverplichting. Koper is niet gerechtigd betaling te weigeren op grond dat wij onze garantieverplichting niet, niet geheel c.q. niet tijdig zijn nagekomen. Onverminderd het voorgaande zullen wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die als gevolg van bedrijfsstilligging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook noch voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door de door ons geleverde zaken danwel voor schade toegebracht aan zaken en personen. Iedere aansprakelijkheid van ons, uit welken hoofde dan ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken, dat door koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan. Koper vrijwaart ons van iedere aansprakelijkheid jegens derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde.

 1. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op korting, compensatie of schuldvergelijking. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkele verloop van die termijn zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is koper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan het promesse-disconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met 2%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente alle buitengerechtelijke kosten van koper te vorderen die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper in ieder geval verschuldigd wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. De kosten zijn gelijk aan de door ons gemaakte kosten. Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Bestaat bij ons twijfel omtrent de solventie van koper dan hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen - ook als reeds een begin met de uitvoering daarvan is gemaakt - op te schorten totdat koper voor al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst danwel uit andere al dan niet (gedeeltelijk) gerealiseerde overeenkomsten, tot genoegen van ons zekerheid heeft gesteld.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde blijven alle door ons op enig moment geleverde zaken eigendom van ons, tot het moment van betaling van al onze vorderingen op koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW), uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 12, hebben wij het recht om alle door ons geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van ons op koper terstond volledig opeisbaar.

 1. Verzuim van koper

Ingeval koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens ons niet nakomt, hij in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, hij in staat van faillissement wordt verklaard of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit of wij informatie verkrijgen welke met redelijke zekerheid aangeeft dat koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zijn wij gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel of ten dele per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en geleverde doch nog onbetaalde zaken terug te vorderen, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 1. Overmacht

Indien wij als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kunnen leveren, hebben wij het recht om de levering op te schorten danwel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Onverminderd het bepaalde in artikel 75 Boek 6 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd.

 1. Geschillen

Alle geschillen uit of naar aanleiding van onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage, zulks met inbegrip van procedures tot het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. Wij zijn evenwel altijd gerechtigd om in plaats daarvan de bevoegde rechter van de woonplaats van koper of een anderszins bevoegde rechter te adiëren.

 1. Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing noch bepalingen uit mogelijke toekomstige internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken voor zover deze eveneens van regelend recht zijn.

 1. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn op 11 september 1992 onder nummer 2399 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s Gravenhage. Aanpassing onder de naam WashTec-voorwaarden heeft plaatsgevonden op 30 mei 2002.

 1. België

Indien deze opdracht bedoeld is voor een in België gevestigde onderneming gelden de in België uitgegeven algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van WashTec. Een afschrift daarvan is kosteloos bij ons op te vragen. Deze voorwaarden wijken in geringe mate af van de op dit blad vermelde voorwaarden.